JÄMDA >
Rapporter >


Steg framåt : strategier och villkor för att förverkliga genusperspektivet i översiktlig planering


Files in This Item:

File Description SizeFormat
larsson.pdf983KbAdobe PDF
View/Open
 
Title: Steg framåt : strategier och villkor för att förverkliga genusperspektivet i översiktlig planering
Authors: Friberg, Tora
Larsson, Anita
Keywords: Jämställdhet
Genus
Feministisk teori
Samhällsplanering
Issue Date: 2002
Series/Report no.: Rapporter och notiser / Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds universitet, 0348-4416;162
Abstract: Rapporten utgör den tredje och sista arbetsrapporten i ett projekt vars övergripande syfte var ”att utröna hur ett genusperspektiv kommer till uttryck eller skulle kunna komma till uttryck i översiktlig planering”. Den kommunala översiktsplanen har stått i fokus. Empiri hämtats från praktiken genom ett frågeformulär som skickades ut till planansvarige på samtliga svenska kommuner, genomgång av ett tjugotal plandokument samt tematiskt strukturerade samtalsintervjuer med 20 planerare engagerade i ämnet. I denna rapport görs en omfattande redovisning av planerarnas syn på hur begreppet jämställdhet kan förverkligas i planutformningen. Olika verktyg som utvecklats eller efterfrågades beskrivs och analyseras. Dessutom tas speciell utbildning av planerare i ämnet jämställdhet upp liksom användandet av alternativa arbetssätt genom studiecirklar och dylikt för att ge planprocessen en annan inriktning. Sammanställning av insamlat material tar formen av en diskursanalys av rådande planeringspraxis vilken i sin tur utmynnar i en tentativ formulering av en motdiskurs. Denna motdiskurs är baserat på en diskussion om hur man kan skapa ett möte mellan feministisk teori och planerings teori. En central punkt utgör hur den hierarkiska relationen mellan översiktlig planering och detaljplanering kan undvikas med hjälp av vardagslivsperspektivet.
Extent: 199
Appears in Collections:Rapporter

 

Mailing address: Jämställ.nu, Nationella sekretariatet för genusforskning, Box 709, 405 30 Göteborg   Visiting address: Seminariegatan 1F, Göteborg